Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Đề cương báo cáo xây dựng Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai

Cập nhật ngày : 08/06/2023 09:29

Thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022 của Chính phủ, về nội dung kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022, theo đó giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xây dựng Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai (Đề án).

Để sớm hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Cục Lâm nghiệp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tổng hợp báo cáo một số nội dung liên quan và đề xuất định hướng nâng cao chất lượng rừng trong thời gian tới theo mẫu đề cương gửi kèm./.

 

File đính kèm: