Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Đề nghị báo cáo tình hình phát triển rừng sản xuất (văn bản số 589/TCLN-PTR ngàyngày 20/4/2023 của Tổng cục Lâm nghiệp)

Cập nhật ngày : 20/04/2023 11:51

Thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021, trong đó giao nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng “Đề án phát triển trồng rừng gỗ lớn chuyển hoá rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn”.

Để có cơ sở xây dựng Đề án nêu trên, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình phát triển rừng sản xuất tại địa phương theo Đề cương kèm theo.

Đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và báo cáo bằng văn bản gửi về Tổng cục Lâm nghiệp theo địa chỉ: số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và hòm thư điện tử: dao.dof@gmail.com trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp./.

File đính kèm: