Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cập nhật ngày : 19/07/2023 02:42

File đính kèm: