Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng Cục Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 08/06/2023 05:52

Cục Lâm nghiệp thông báo mẫu chữ ký của bà Kim Thị Kiều Anh, Chánh Văn phòng Cục Lâm nghiệp đến các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác.

Chi tiết tại file kèm theo./.

 

File đính kèm: