Ban hành Sổ tay hướng dẫn tạm thời thực hiện Bộ chỉ số giám sát, đánh giá Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sổ tay hướng dẫn tạm thời thực hiện Bộ chỉ số giám sát, đánh giá Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-TCLN-KHTC ngày 31/3/2023.

Sổ tay được ban hành để thống nhất nội dung, phương pháp thu thập, xử lý, tổng hợp số liệu để giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp từ Trung ương tới địa phương; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng và ban hành các chính sách kịp thời, phù hợp và hiệu quả; góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển ngành lâm nghiệp.

Bộ chỉ số bao gồm 17 nhóm chỉ số và 40 chỉ số. Cụ thể, 17 nhóm chỉ số bao gồm: (1) Tốc độ giá tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp, (2) Giá trị sản phẩm lâm sản được tiêu thụ; (3) Khai thác gỗ từ rừng trồng; (4) Phát triển rừng; (5) Nâng cao năng suất, chất lượng rừng; (6) Phát triển dịch vụ môi trường rừng; (7) Quản lý rừng bền vững; (8) Tổ chức sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp; (9) Giá trị thu nhập từ rừng; (10) Ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa trong lâm nghiệp; (11) Tăng cường năng lực cho tổ chức, cá nhân ngành lâm nghiệp; (12) Sự tham gia hoạt động sản xuất lâm nghiệp của người dân miền núi; (13) Tỷ lệ che phủ rừng; (14) Số lượng cây xanh được trồng; (15) Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; thực thi pháp luật về lâm nghiệp; (16) Nâng cao hiệu lực quản lý ngành và (17) Huy động nguồn vốn. Đối với mỗi chỉ số và nhóm chỉ số điều được hướng dẫn chi tiết về khái nhiệm, phương pháp tính, nguồn số liệu, trách nhiệm tổng hợp, phương pháp tính, kỳ báo cáo và cơ quan có trách nhiệm thu thập, tổng hợp báo cáo…

Sổ tay hướng dẫn được xây dựng theo hướng dẫn tại Quyết định số 1382/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng cục Lâm nghiệp cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả triển khai cụ thể, những khó khăn, bất cập về cơ quan quản lý lâm nghiệp Trung ương để điều chỉnh Sổ tay hướng dẫn; đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT những nội dung cần điều chỉnh và bổ sung khi cần thiết.

VPTC

File đính kèm:

5249848795903377101_30.3.QĐ-TCLN phe duyet so tay h.d Bo chi so t.h Chien luoc