Kế hoạch Chuyển đổi số của Cục Lâm nghiệp năm 2023 (Quyết định số 34/QĐ-LN-CĐS ngày 29 tháng 5 năm 2023)

Nhằm nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công của Cục Lâm nghiệp, chỉ số cải cách hành chính cũng như xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng CNTT hiện đại, đồng bộ, ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước nhằm xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT; Cục Lâm nghiệp ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Cục Lâm nghiệp năm 2023 (Quyết định số 34/QĐ-LN-CĐS ngày 29 tháng 5 năm 2023).Mục tiêu đặt ra trong năm 2023:

– Thực hiện Chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý công việc hành chính của Cục Lâm nghiệp.

– Nâng cấp, phát triển Hệ thống Thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp nhằm tích hợp đầy đủ thông tin dữ liệu ngành, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý điều hành của các cơ quan Lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương, cũng như việc khai thác, tìm hiểu thông tin của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, phục vụ Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  • Bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống Thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp và các phần mềm chuyên dụng

Kết quả dự kiến đạt được trong năm 2023

  • Duy trì hệ thống Trang thiết bị hạ tầng Công nghệ thông tin đảm bảo An toàn mạng.
  • Định hướng thông tin dữ liệu với nền tảng khung cấu trúc dữ liệu Lâm nghiệp được chuẩn hóa theo khung kiến trúc tích hợp nền tảng của Chính phủ và của Bộ
  • Thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan
  • Thiết lập hệ thống Cơ sở dữ liệu tập trung và thực hiện duy trì quản lý dữ liệu trên hệ thống Formis
File đính kèm:

5249939533514436418_KH_CĐS_2023 CLN 26.5.2023