Cục Lâm nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số

Để chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành Lâm nghiệp cũng như các nhiệm vụ chuyển đổi số, ngày 09/10/2023, Cục Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-LN-CĐS thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp của Cục Lâm nghiệp.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chuyển đối số của Cục Lâm nghiệp gồm 13 thành viên, do Cục trưởng Trần Quang Bảo là trưởng Ban. Các uỷ viên Ban Chỉ đạo là trưởng đơn vị thuộc Cục. Ngoài việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành lâm nghiệp cũng như các nhiệm vụ chuyển đổi số do Bộ giao, Ban Chỉ đạo Chuyển đố số cũng có nhiệm vụ: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực lâm nghiệp đáp ứng yêu cầu phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số; xây dựng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược lồng ghép nội dung về chuyển đổi số lĩnh vực lâm nghiệp; Chỉ đạo xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành Lâm nghiệp; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động chỉ đạo điều hành và phát triển sản xuất lĩnh vực Lâm nghiệp; Tổ chức hội nghị, tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và đôn đốc, điều phối việc triển khai hoạt động chuyển đổi số lĩnh vực lâm nghiệp. Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Cục Lâm nghiệp cũng đã thành lập tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo gồm 07 thành viên. Tổ giúp việc có nhiệm vụ: Trình Ban chỉ đạo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Lâm nghiệp, tổ chức thực hiện Kế hoạch và các nhiệm vụ chuyển đổi số của Cục Lâm nghiệp được Bộ giao; Điều phối việc xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành Lâm nghiệp; triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số lĩnh vực Lâm nghiệp; Tham mưu tổ chức hội nghị, tập huấn, các hoạt động nâng cao năng lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; báo cáo thường xuyên cho Ban chỉ đạo để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

File đính kèm: