Tọa đàm triển khai các nội dung về chuyển đổi số lĩnh vực Lâm nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch Chuyển đổi số của Cục Lâm nghiệp và nhiệm vụ duy trì, nâng cao năng lực Hệ thống Thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp (FORMIS), Cục Lâm nghiệp đã tổ chức 01 buổi tọa đàm để trao đổi và thảo luận nhu cầu quản lý, khai thác và vận hành hệ thống FORMIS tại Vườn Quốc gia Ba Vì trong ngày 30-31/10/2023.

Tại buổi tọa đàm, các đơn vị thuộc Cục Lâm nghiệp đã trình bày các nội dung về:

  • Triển khai các nội dung về chuyển đổi số lĩnh vực Lâm nghiệp
  • Trình bày và trao đổi, thảo luận về hiện trạng cơ sở dữ liệu và nhu cầu nâng cấp, phát triển CSDL Giống cây trồng lâm nghiệp
  • Trình bày và trao đổi, thảo luận về hiện trạng cơ sở dữ liệu và nhu cầu nâng cấp, phát triển CSDL Chế biến và Thương mại lâm sản
  • Trao đổi, thảo luận về xây dựng CSDL trong các lĩnh vực quản lý: Rừng đặc dụng; Rừng phòng hộ; Rừng sản xuất; Dịch vụ môi trường rừng; Tổ chức sản xuất lâm nghiệp; Nghiên cứu khoa học trong Lâm nghiệp …

Bên cạnh đó, đại diện Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia Ba vì cũng trao đổi và thảo luận về hiện trạng cơ sở dữ liệu và nhu cầu nâng cấp, phát triển CSDL của Cục Kiểm lâm.

Qua buổi tọa đàm, các đơn vị thống nhất được nhu cầu về vận hành và khai thác hệ thống dữ liệu trong Hệ thống FORMIS. Nhiệm vụ xây dựng chuẩn hóa dữ liệu tạo ra 01 hệ thống chia sẻ thông tin dữ liệu dùng chung là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Bên cạnh đó, cơ chế chia sẻ tích hợp thông tin dữ liệu giữa hệ thống FORMIS và hệ thống dữ liệu Cục Kiểm lâm cần được phát triển và có cơ chế.