Cục Lâm nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Ngày 15/5/2024, Cục Lâm nghiệp đã ban hành Kế hoạch chuyển đối số năm 2024 với mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý công việc của Cục Lâm nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp (hệ thống FORMIS) và các phần mềm chuyên dụng.

Cụ thể, trong năm 2024, Cục Lâm nghiệp sẽ thực hiện 07 các mục tiêu về chuyển đối số, gồm: Nâng cấp, cải tiến Hệ thống nền thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu về cấu trúc, chuẩn hóa dữ liệu, đảm bảo cho việc cài đặt, tích hợp, kết nối các phần mềm/ứng dụng chuyên ngành vào Hệ thống. Thiết lập Hệ thống CSDL tập trung, thực hiện quản lý dữ liệu trên hệ thống FORMIS. Nâng cấp và vận hành Hệ thống báo cáo trực tuyến phục vụ quản lý điều hành, xử lý 100% văn bản trên môi trường mạng (trừ văn bản mật và các văn bản khác theo quy định). Duy trì ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục được cập nhật và thực hiện trên Cổng thông tin một cửa điện tử của Bộ. – Cải thiện năng lực quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thiết bị CNTT tại Cục Lâm nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo môi trường công nghệ, an toàn thông tin mạng. Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ lâm nghiệp các cấp trong thực hiện ứng dụng CNTT và chuyển đổi số ngành Lâm nghiệp. Đảm bảo an toàn thông tin trên toàn hệ thống.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, nhiệm vụ thời gian tới Cục Lâm nghiệp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho công chức, viên chức của Cục; xây dựng và thực hiện thể chế về chuyển đổi số và chính phủ điện tử; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số và nhân lực số; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin mạng./.