Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng Cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÁN BỘ HỢP ĐỒNG CHO VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG

GIAI ĐOẠN 2021-2025

 Giới thiệu

Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Văn phòng Ban Chỉ đạo) có chức năng giúp việc cho Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), đồng thời giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình), gắn kết việc thực hiện các dự án, kế hoạch phát triển ngành lâm nghiệp được phê duyệt tại Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 và Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/7/2023 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2786/QĐ-BNN-TCCB về việc kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+;

Để hỗ trợ Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, một (01) cán bộ sẽ được thuê tuyển hợp đồng.

  1. Nhiệm vụ:

– Tổng hợp, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình PTLNBV hàng năm, trung hạn;

– Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo;

– Tổng hợp, xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình PTLNBV của các Bộ, ngành địa phương; các đơn vị thuộc Cục Lâm nghiệp;

– Nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến Chương trình của Thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ ngành liên quan;

– Xây dựng kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình PTLNBV;

– Rà soát, tổng hợp, lập dự toán kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo;

– Tham gia nghiên cứu rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng; chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững;

– Nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình PTLNBV;

– Tham gia xây dựng các đề án, dự án, chương trình;

– Tham mưu, đề xuất xử lý các văn bản liên quan đến Chương trình PTLNBV;

– Tham mưu, đề xuất điều hành, phối hợp thực hiện các biện pháp chủ động trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng;

– Triển khai kế hoạch công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo;

– Tổ chức triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và truyền thông thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững theo kế hoạch của Văn phòng BCĐ;

– Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, phân bổ kinh phí, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình;

– Theo dõi, tổng hợp về tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm, trung hạn gồm các chỉ tiêu phát triển rừng; bảo vệ rừng; tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; trồng rừng thay thế, các nhiệm vụ liên quan khác của các Bộ, ngành, địa phương, các vùng (vùng Trung du, miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ, vùng Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long);

– Tổng hợp kết quả triển khai các Đề án, dự án thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững;

– Tổng hợp báo cáo, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư (các dự án Bảo vệ và PTR)

– Tổng hợp báo cáo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ/công trình thuộc nguồn vốn Văn phòng BCĐ trung ương thực hiện Chương trình PTLNBV;

– Báo cáo định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ;

– Tham mưu tổ chức, tham gia các đoàn công tác theo dõi, giám sát thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của các Bộ, ngành, địa phương;

– Tổng hợp, đánh giá, theo dõi, giám sát triển khai các dự án thực hiện Chương trình;

– Xây dựng, tổng hợp báo cáo, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình.

– Tham gia các cuộc tập huấn, hội thảo, tăng cường năng lực, tuyên truyền, phối hợp về tổng hợp báo cáo liên quan đến thực hiện Chương trình;

– Tổng hợp, rà soát và đề nghị thanh toán các nhiệm vụ được phân công làm đầu mối theo Kế hoạch công tác hàng năm của Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo;

– Đôn đốc, tổng hợp, quản lý sản phẩm thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị theo kế hoạch hàng năm thuộc nguồn kinh phí của Văn phòng Ban Chỉ đạo;

– Tham gia lựa chọn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng;

– Chuẩn bị nội dung, chương trình họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ đạo; các cuộc họp liên quan

– Tổng hợp, xây dựng báo cáo tháng, quý, năm của Văn phòng BCĐ;

– Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.

  1. Yêu cầu năng lực:

– Tốt nghiệp đại học chính quy một trong các chuyên ngành về Luật; Lâm nghiệp; Môi trường; Quản lý tài nguyên thiên nhiên hoặc tương đương.

– Tiếng anh: Thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

– Thành thạo các phần mềm Office như Words, Excel, Power point…,

  1. 3. Yêu cầu về hồ sơ:

Mọi cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp, đủ năng lực, có nguyện vọng làm việc tại Văn phòng Ban chỉ đạo, chuẩn bị hồ sơ cá nhân bao gồm:

– Đơn xin việc trong đó nêu rõ vị trí dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật  có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền;

– Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 12 tháng đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng nhận và chứng chỉ liên quan.

  1. Chế độ được hưởng

– Hợp đồng có thời hạn 1 năm và có thể kéo dài nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Mức lương: Theo quy định của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  1. Thời gian nộp hồ sơ và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 08/03/2024, chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính. Hồ sơ xin gửi về địa chỉ sau:

Bà Trần Thị Hồng Thắm, chuyên viên Văn phòng 809

Địa chỉ: Phòng 207 nhà B9, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02437349657

Email: thamtran87@gmail.com

* Lưu ý: Các ứng viên có hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ và các hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả.