THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ HỢP ĐỒNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÁN BỘ HỢP ĐỒNG CHO VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG

GIAI ĐOẠN 2021-2025

Gii thiệu

Văn phòng Ban Chỉ đạo có chức năng giúp việc cho Ban Chỉ đạo trungương thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), đồng thời giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn trong quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quátrình thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chếmất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vữngtài nguyên rừng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình), gắn kết việc thựchiện các dự án, kế hoạch phát triển ngành lâm nghiệp được phê duyệt tại Quyếtđịnh số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 và Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/7/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 809/QĐ-TTg  về phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025;

Ngày 11/7/2023 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2786/QĐ-BNN-TCCB về việc kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ (Văn phòng Ban Chỉ đạo);

Để hỗ trợ Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, một (01) cán bộ sẽ được thuê tuyển hợp đồng.

  1. Nhiệm vụ:

        – Tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo, các nội dung liên quan đến triển khai Chương trình REDD+;

– Đầu mối tiếp nhận, tham mưu, đề xuất xử lý các văn bản liên quan đến Chương trình REDD+;

– Theo dõi, tổng hợp tình hình về tiến trình đàm phán quốc tế và thực hiện các hoạt động liên quan đến REDD+; đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp, nguồn vốn, kinh phí hàng năm để thực hiện các hoạt động về REDD+;

– Phối hợp, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện các hoạt động về REDD+;

– Tham mưu các cuộc hỗ trợ kỹ thuật, quản lý thông tin về Chương trình REDD+

– Tham mưu xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, truyền thông, thông tin, xây dựng, quản lý và cập nhật trang tin điện tử về REDD+ và các bon trong lâm nghiệp;

– Theo dõi, tổng hợp tình hình về tiến trình đàm phán quốc tế và thực hiện các hoạt động liên quan đến REDD+;

– Chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp kỹ thuật, các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, hội thảo chuyên môn thực hiện REDD+;

– Tổng hợp báo cáo, theo dõi, kết quả triển khai thực hiện Chương trình REDD+ tại các đơn vị, địa phương;

– Tổng hợp báo cáo công việc hàng thàng, hàng quý, hàng năm;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ đạo giao.

  1. Yêu cầu năng lc:

– Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành lâm nghiệp, môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên. Trong đó, ưu tiên học đại học bằng tiếng Anh.

– Tiếng Anh: Thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

– Thành thạo các phần mềm Office như Words, Excel, Power point…,

  1. 3. Yêu cầu về hồ sơ:

Mọi cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp, đủ năng lực, có nguyện vọng làm việc tại Văn phòng Ban chỉ đạo, chuẩn bị hồ sơ cá nhân bao gồm:

– Đơn xin việc trong đó nêu rõ vị trí dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật  có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền;

– Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 12 tháng đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng nhận và chứng chỉ liên quan.

  1. Chế độ được hưởng

– Hợp đồng có thời hạn 1 năm và có thể kéo dài nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Mức lương: Theo quy định của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  1. Thi gian nộp hồ sơvà địa chtiếp nhận hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ chậm nhất vào lúc 17 h00 ngày 16/01/2024, chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính. Hồ sơ xin gửi về địa chỉ sau:

Bà Trần Thị Hồng Thắm, chuyên viên Văn phòng 809

Địa ch: Phòng 207 nhà B9, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02437349657

Email: thamtran87@gmail.com

* Lưu ý: Các ng viên có hồ sơ phù hp sẽ được liên hệ và các hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn tr.